FANDOM


ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ Edit

Τὰ συνθήματα ἥσαν ἄσματα γεγραμμένα ὑπὸ δημοφιλῶν ἀοιδῶν, ἄ οἱ φίλαθλοι ᾖδον, τῷ σταδίῳ, τῷ δρόμῳ, τῇ ἀγορᾷ κ.ο.κ. Πολλὰ τῶν συνθημάτων ἐγράφησαν κατὰ τὴν τοῦ Ὁμήρου ἐποχὴ· εὐτυχῶς δὲ διεσώθησαν ἀμέτρητα δείγματα, πολλὰ ἐξ ὧν ἐπεβίωσαν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ. Ὁ ποιητής Ὠλήν έκ τῆς Λυκίας ἀναφέρει τῷ ἔργῳ τοῦ: "[...] Καὶ οἱ μὲν ἀθυρόστομοι ποιηταί ἐκδιώχθησαν ὑπὸ τῶν ΕΠΣ τῆς Ἐλλάδος... Τὰ δὲ συνθήματα ἔμειναν ταῖς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων καὶ ἄπαντες Ἔλληνες ᾖδον ταῦτα... Μετὰ τὴν τριῶν ἐβδομάδων παρέλευσιν, οἱ ἰθύνοντες ἀνεκάλεσαν τοὺς ποιητὰς ταῖς πόλεσιν τῶν, ἄνευ προσθέτου τιμωρίας. Ἡ θεϊκή εὔνοια ἀπεδείχθη ἀληθινός καὶ οἱ ποιηταί ἔγραψον πολλὰ συνθήματα ἀκόμη.".

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Edit

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ἘΝ ἙΛΛΑΔΙ Edit

ἈΘΗΝΑΙ Edit

ἈΘΗΝΑΪΚΟΣ Edit
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Edit
ἘΘΝΙΚΟΣ ἈΘΗΝΩΝ Edit
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ἈΘΗΝΩΝ Edit
ἈΠΟΛΛΩΝ ἈΘΗΝΩΝ Edit
ἈΣΤΗΡ ἈΘΗΝΩΝ Edit
ἸΩΝΙΚΟΣ ἈΘΗΝΩΝ Edit

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ Edit

ὈΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Edit

"Ὧ Θύρα ἐβδόμη

μετὰ βίας

τὲ καὶ ὑμεὶς μετὰ εἱκονοληπτῶν καὶ ποστοστῶν

ἀστυνόμοι ἐπὶ παντὸς

καὶ ἡμεὶς μετὰ βίας

διὰ τὴν ἡμετέραν ἀρρώστιαν ἐπὶ παντὸς

Θρύλε ἰή, Θρύλε ἰή

Θρύλε ἰή σαλεύω

Θρύλε ἰή, Θρύλε ἰή

ἐν παντί τόπῳ, ἐν ᾧ σὺ παίζεις, ἔπομαι"

"Θρύλε ἰή ἀγαπῶ σε κἄν συ ἐμοί λάθη πράττεις

ὅμως παρακαλῶ σε τοὺς πρασίνους συνουσίασε

Θρύλε ἰή ἰή, Θρύλε ἰή ἰή

κατάκτησε τὸ πρωτάθλημα ἴνα σαλεύσω, λέγω σοῖ"

"Καὶ συνουσιάστε πάλι τοὺς πελάτας

οἱ ὀπαδοὶ τινῶν ὁρειβάται εἰσίν

καὶ συνουσιάστε πάλιθ τοὺς πελάτας

τίνες ἡμείς μόνον ἐκ τῶν πλατῶν αὐτῶν οἴδαμεν

λαγῴ εἰσίν τὲ καὶ βάρβαροι μετὰ χρωμάτων

μά κατὰ βάθος τοιούτοι ἄπαντες εἰσίν

θέσατε μὲν ἐγκέφαλον τῇ πρασίνη ἐταίρᾳ

συνουσιάστε δὲ τὴν οἱκίαν τῶν τὲ καὶ τῆν μητέραν τῶν"

"Ἄλικος, ἄλικος, ἄλικος Θεός

Θρύλε συ εἶ εἷς καὶ ὁ μόνος"

"Τίς πράσινος εἶ

καὶ κοινῆς υἱός εἶ

ἐν τῆς Φυλῆς οἵκῳ ἀνοχῆς ἐγεννήθη

ἐν νυκτί ὅτε ἐκοίμα

ἡ μήτηρ αὐτοῦ ὠργίαζεν

μετὰ Γαύρου, ὁς πέος μέγαν ἔχει

ἐκ τοῦ Πειραιῶς

ἐκ τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, ὄτε καὶ οὗτος νεαρός ἦν

ὀλίγον τὶ τιούτος ἦν

τὲ καὶ ἔν πρότυπον εἶχεν:

τὸν Ἡλιόπουλον.

Ὧ Ἡλιόπουλε, ἐσχατοδόχε

τῷ λεωφορείῳ συνουσίασαν σε

καὶ τὸν πρωκτὸν σοῦ ἄνοιξαν

Ὧ Γιαννάκη τιούτε"

"Ἰεῦ, βρομερά ἡ τοῦ Παναθηναϊκοῦ ἱστορία

ἄπαντες τιούτοι ἐν τῆ Θύρᾳ τὴν δεκάτην τρίτην εἰσίν

Δούρος, Ζλατάνος, Δέδες καὶ Βουράκης

Βασσάρας, Ορφανός, ἀστυνόμοι, Βουλγαράκης

κύπελλον μετὰ δραχμῆς τὰ τῆς ὁλιγαρχίας παιδία

τῷ Λονδινίῳ ἐπήγαν μετὰ ἀρμάτων μάχης καὶ ψεμμάτων

Μπουμπλής, ὄπλα, παράρτημα ἐν Κρήτῃ

δραχμαί ἐν τοῖς ἄνθεσι, ὦ Βαρδινογιάννη, ἀλῆτα"

"Τούτον ὀρθόν εἷ (δις)

οἱ πράσινοι τοὺς ὄρχεις ἡμῶν λήψοιντο

τούτον ὀρθόν εἷ (δις)

πρωτάθλημα τὲ καὶ κύπελλον τῷ Ὀλυμπιακῷ"

"Τίς πατήρ φιλάθλου τοῦ ΠΑΟΒ

κοινόν κοράσιον ἔχει (δις)

καὶ τοιούτον υἱόν ἔχει

ὁν ἄπαντες συνουσιάζουν (δις)"

"Ὧ, συνουσιάζεται ἡ Θεσσαλονίκη

Ὧ, συνουσιάζω τὸν Πύργον τὸν Λευκὸν"

"Συνουσιάζω τὸν τῆς ΑΕΒ λεών

συνουσιάζω τὸν ὑμέτερον πρόεδρον

συνουσιάζω τὲ τὴν "ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΝ" καὶ τὸν ὑμέτερον δικέφαλον

τῇ μὲν σκεπαστῇ βαίνουσι

οἱ τοιούτοι οἱ Χετταίοι

οἵ τῇ Ἐλλάδᾳ τὸν βέλτιστον στοματικόν ἔρωταν πράττουσιν"

"ΑΕΒ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ, Θύρα εἰκοστὴ πρώτη

ἄπαντα τὰ τῶν αἰδοίων πανία ἔνθα εἰσίν"

"Ὧ Ἄρη, ὧ Ἄρη, ὧ Ἄρη

τοιούτε μετὰ ἀνοικτοῦ πρωκτοῦ

συνουσιάζω τὸν σὸν Πύργον τὸν Λευκὸν

συνουσιάζω τὲ τὴν σή τὴν μητέρα τὴν κοινὴ

καὶ ὅ τι ἄλλον ἱερὸν θεωρεῖς (εναλλακτικά: καὶ πάντα σκώληκα τοῦ Ἄρεως)"

"Πόσο κοστίζει τὸ δοχείον τοῦ τυροῦ; (τρις)

τὸ τῆς σῆς μητρός αἰδοίον ἡμεῖς συνουσιάζομεν, ὧ ἄνδρες ἐκ Λαρίσης"

"Ἐκεῖ υψηλὰ, υψηλὰ εἰς το Δέλλε Ἄλπιον

ἀπέθεμεν ἕν πανίον ἐρυθρόν

τούτο ἡμεῖς ἀπέθεμεν ἴνα θυμίζει

τὸ ἐνενηκοστόν λεπτόν

τῷ Δέλλε Ἄλπιον ἔβημεν χιλιάδες

τὲ ζήσαμε στιγμάς μοναδικάς

καὶ τρέψαμεν εἰς οἵκον ἀνοχῆς τὸ Τορίνον διά σε, ὧ Ὀλυμπιακέ

Ὧ θεοί ζητῶ χάριν

γένηται ἀληθινόν ἕν ἐνύπνιον παράφρον

μεθ' ἡμῶν οἱ ἡμέτεροι νεκροί ὄψοιντο

τὸν ἡμέτερον Θρύλον τῷ τελικῷ"

"Οἰδῶ σε ἐκ τῆς ἐμφανίσεως, ἥ ἐρυθρὰ τὲ καὶ λευκὴ εἷ

οἰδῶ σε ἐκ τῆς παραφρονίας, ἥ οὐδέν τέλος ἔχει

ἐκ τῶν κυπέλλων ἀναδύσασα τὲ καὶ ἐκ τῶν πρωταθλημάτων

ὧ Θρύλε συ αἰέν πρῶτος ἔσῃ, ὧ Θρύλε σε ἀγαπῶ"

"Ῥοδίνη ἐμφάνισις

ἡ σή πρώτη, ὧ πράσινε

ἐρυθρά φέρουν οἵ σέ συνουσιάζουσι"

"Τὴν μέν ἐμήν οἰκίαν ἀφῆκα

τὴν δέ γυναῖκα παρῄτησα

καὶ ἦλθον ἐνθάδε ἴνα λέγω σοί

ὤ Θρύλε μου πόσο ἀγαπῶ σε (δις)

Θρύλε ἰή, Θρύλε ἰή

Θρύλε ἰή, ἰή, ἰή

ὕπαγε γαμηθῇς ὤ πράσινε (δις)

καλοῦσι ἡμάς πάντες σαλούς

καλοῦσι ἡμάς πάντες παράφρονας

λέγουσι πάντες ὄτι ἡμεῖς οὐ καλῶς ἐσμέν

λέγουσι πάντες ὄτι ἡμεῖς οὐδεν ἐγκέφαλον ἔχομεν

ὄτι ἡμεῖς μηδέν ἱερόν τέ καὶ ὅσιον ἔχομεν

ἐή, μηδέν ἡμέτερον καρφίον καίεται

τίς εἷ ἡ αἰτία ζῆν

ἄνευ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ; (δις)"

"Γάμει τήν τώνδε μητέρα, ὤ Ὀλυμπιακέ

ὤ Θρύλε, διά τήν σήν πλευράν σαλεύω

ἔνθα κἄν σύ ἀγωνίζῃ ἐγώ σέ ἀκολουθήσω

καὶ σοί αἰεί τραγῳδήσω"

"Σύ τῷ μυαλῷ

τί μαγικόν εἷ

ἔνθα κἄν σύ ἀγωνίζῃ ἐγώ ἔσομαι

ἴνα σοί τραγῳδήσω

ὤ Θρύλε ἰή, ἰή"

"Ἐνθυμοῦμαι μέχρι σήμερον

παιδίον ἧν

ὅτε με τῷ σταδίῳ Καραϊσκάκη ἤνεγκαν

ταῖς κλίμαξιν τέ καὶ τοῖς σκυροδέμασι

λόγῳ τῆς ἐμῆς στύσεως οὐδεμίαν λέξιν ἔλεγον

ἔτη παρῆλθον

κἀγώ μέχρι σήμερον

σοί ἀείδω, σοί κάματον ἔχω

οὐ νουθετοῦμαι

καὶ σέ οὐκ ἀλλάσσω

καὶ τήν ἐμήν ζωήν τῷ σῷ πλευρῷ χαράττω"

"Οὐ καλῶς ἐσμέν

οὐδέν μυαλόν ἔχομεν

ἄρρωστοι τῷ Ὀλυμπιακῷ ἐσμέν

ἐσόμεθα καλῶς

καὶ μυαλόν ἕξομεν

ὄταν τὸ Ἐυρωπαϊκόν πρωτάθλημα λάβομεν

κἄν τοῦτο οὐ ἔσῃ

τοῦτο τοῖν ὄρχεσοιν ἡμῶν γράφομεν

αἰεί ἄρρωστοι τῷ Ὀλυμπιακῷ"

"Τὰ μέν καπνογόνα καίονται

τὰ δέ κύμβαλα κρατερῶς κρούονται

κἀγώ σοι ἀείδω, σοί μόνον ζῶ

γαμήσατε τὰ αἰδοία ἴνα σαλεύσω

γαμήσατε τὸν Παναθηναϊκόν

τὸν τοιοῦτον τὸν δικέφαλον ἀετόν

γαμήσατε τὸν βορράν

τὲ καὶ πάντα τὰ αἰδοία

μόνον ὧδε καλῶς ἡμεῖς ἐσόμεθα"

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Edit

ἈΡΗΣ Edit
ἩΡΑΚΛΗΣ Edit

ΚΡΗΤΗ Edit

ὈΦἩ Edit
ἘΡΓΟΤΕΛΗΣ Edit
ΚΥΔΩΝΙΑ Edit

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Edit

ΗΠΕΙΡΟΣ Edit

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ἘΝ ἈΠΟΙΚΙΑΙΣ Edit

ΚΥΠΡΟΣ Edit

ἈΠΟἘΛ Edit
ὉΜΟΝΟΙΑ ΛΕΔΡΩΝ Edit
ἈΠΟΛΛΩΝ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Edit
ἈἜΛ Edit
ΠΑΦΟΣ Edit
ΠὈΚ Edit
ἘΠΑΚ Edit
ἈἜΚ Edit
ἈΝΟΡΘΩΣΙΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Edit
ΣΑΛΑΜΙΣ Edit
ΠἈἜἘΚ Edit

ΠΟΝΤΟΣ Edit

ἈΠΟΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ Edit

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ Edit

ἈἜΒ Edit
ΠἈὌΒ Edit

ἸΩΝΙΑ Edit

ΣἈΜ Edit
ΠὌΠ Edit
ἌΡΤΕΜΙΣ ἘΦΕΣΟΥ Edit
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΤΡΑΛΛΕΩΝ Edit
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Edit

ΜΕΓΑΛΗ ἙΛΛΑΣ Edit

ἈΠΟΥΛΙΑ Edit

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ἘΝ ΒΑΡΒΑΡΟΙΣ Edit

ἸΒΗΡΙΑ (ἘΚ ΔΥΣΜΩΝ) Edit

ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ Edit
ΜΑΔΡΙΤΗ Edit
ΒΑΣΚΟΙ Edit
ΓΑΛΙΚΙΑ (ΚΕΛΤΑΙ) Edit

ἸΤΑΛΙΑ Edit

ΡΩΜΗ Edit

ΠΡΑΙΤΟΥΤΤΙΟΙ

ἘΤΡΟΥΣΚΟΙ

ΒΕΝΕΤΟΙ

ἈΓΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑὙΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ἘΘΝΟΥΣ Edit

ΧΕΤΤΑΙΟΙ Edit

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Edit

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ Edit

ΠΕΡΣΙΑ Edit

ΣΛΑΒΟΙ Edit

ΣΚΥΘΕΣ Edit

ἹΕΡΝΗ (ΚΕΛΤΑΙ) Edit

ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ Edit

ΠΙΚΤΕΣ Edit

ἸΑΠΩΝΙΑ Edit

ΚΙΝΑ Edit

ΚΟΡΕΑ Edit

ἈΣΣΥΡΙΑ Edit

ΒΟΡΕΙΟΣ ἈΜΕΡΙΚΗ Edit

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Edit

ἈΡΓΕΝΤΙΝΗ Edit

ΑἸΓΥΠΤΟΣ Edit

ἈΡΜΕΝΙΑ Edit

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ἘΘΝΩΝ Edit

ἘΥΡΩΠΗ Edit

ΑΦΡΙΚΗ Edit

ἈΣΙΑ Edit

ἈΜΕΡΙΚΗ Edit

ὨΚΕΑΝΙΑ Edit